بستن/بازکردن پنجره توضیحات

خبر خوان تیفا - خشم مسلمانان عراق علیه کشتار شیعیان نیجریه و بازداشت رهبر آنان

خشم مسلمانان عراق علیه کشتار شیعیان نیجریه و بازداشت رهبر آنان

سیاسی

کشور

کشته

مسلمان

امنیت

آگهی رایگان

تبلیغات رایگان